Voorwaarden coöperant

Engagementsverklaring voor B – vennoten “consument-vennoot”

Ik engageer me hierbij om in te tekenen op 1 tot 100 aandelen van Stadsboerderij Antwerpen CVBA in oprichting. De prijs van een aandeel bedraagt 50€.

Ik zal ten provisionele titel betaling doen binnen de week na heden op rekening IBAN BE25 7350 3927 5082 van Stadsboerderij Antwerpen ENGAGEMENTEN – Greenmarx bvba, Sterlingerstraat 10, 2140 Borgerhout

Deze storting van het te betalen saldo zal op geen enkele manier een oprichtersaansprakelijkheid doen ontstaan, die zal gedragen worden door de BVBA Greenmarx als A-vennoot.

Na oprichting worden de aandelen waarop is ingetekend geregistreerd in het aandelenregister van de vennootschap, en zal de vennootschap over de gestorte bedragen kunnen beschikken om haar doel te verwezenlijken.

Ik neem dit engagement op basis van de informatie die mij nu bekend is. Ik zal intekenen op basis van alle beschikbare informatie zoals de statuten en eventuele andere documenten.

Hierbij bevestig ik dat ik me er van bewust ben dat ik geen garantie kan krijgen dat deze bijdrage me zal worden terugbetaald wanneer ik uit de vennootschap wens te treden.

De coöperatie Stadsboerderij Antwerpen zal opgericht worden om het project van de Stadsboerderij Antwerpen, zoals ontwikkeld door de BVBA Greenmarx, erfpachter van de site in Wilrijk (site Kinderboerderij), vorm te geven zoals uiteengezet op de verschillende instapmomenten. De coöperatieve vennootschap zal op om het even welke manier alle activiteiten kunnen uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De Stadsboerderij Antwerpen CVBA zal een erkenning aanvragen voor de NRC en zal bijgevolg, mits toepassing van een aantal wettelijke limieten, vrijgesteld zijn van het opmaken van een prospectus.